Podmínky užití a zpracování osobních údajů

Podmínky využívání služeb serveru Byty Most (bytymost.cz)

1. Byty Most je inzertní server provozovaný právnickou osobou Syngeon s.r.o., Františka Škroupa 160, Most, 434 01, IČO 09285881 dále jen Provozovatel.

V případech, kdy je uživatel ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky nemovitého majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí , či ne). Uživatel je povinen inzerovat existující nemovitost a být jejím majitelem, nebo majitelem/majiteli k takovému úkonu prokazatelně pověřený.

Na inzertním serveru Byty Most je zakázána inzerce:
(Tento zákaz platí bez ohledu na zpoplatněné služby.)

  • webové stránky a loga firmy, nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků;
  • jakýkoliv druh nabídky, který se netýká konkrétní nabízené nemovitosti;
  • duplicitní inzerce stejné nemovitosti, přičemž tato podmínka neplatí v případě odlišných typů nabídky (např.: jeden inzerát na prodej a jeden inzerát na pronájem;
  • bezplatná inzerce více, než dvou nabídek od téhož subjektu uživatele. Pokud bude zaznamenán pokus o inzerování většího množství nabídek od téhož uživatele, kontaktujeme ho s obchodní nabídkou o spolupráci.
  • seznamu klíčových slov, text inzerátů musí dávat smysl;

3. Inzerce je uživatelům poskytována zdarma.

4. Uživatel užíváním serveru Byty Most akceptuje případné oslovení na jím poskytnuté kontaktní údaje za účelem obchodní nabídky či obchodní spolupráce se serverem Byty Most, či hlavních partnerů serveru, či jejich propagaci v systémové emailové komunikaci. Hlavní partneři jsou uvedení v sekci Hlavní partneři na úvodní stránce serveru Byty Most.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky bez náhrady, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Byty Most nebo dobrými mravy.

6. Provozovatel má právo smazat inzerát bez náhrady pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba podnikající. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Byty Most.

7. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 1 měsíce. Po této lhůtě:

a) automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu.

nebo

b) je možné v inzerci pokračovat v režimu zakoupeného předplatného.

8. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí svého přístupu do svého profilu.

9. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi nabízejícím a poptávajícím a nepřebírá tak žádné záruky a odpovědnost za kvalitu, pravdivost uvedených informací, či povahu jednání ani jedné strany.

10. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

11. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Byty Most ani za způsob jakým služby Byty Most využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

12. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Byty Most. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Byty Most nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

13. Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.

14. Za obsah Inzerátu odpovídá inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy.

15. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server či v rámci mobilní aplikace provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na serveru či v rámci mobilní aplikace a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a mobilní aplikace a v souladu s těmito podmínkami. V případě, že inzerent autorem fotografií inzerátu není, nese plnou odpovědnost v případě porušení autorského zákona.

16. Inzerent nesmí k inzerátu připojovat fotografie z inzerátů jiných uživatelů.

17. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Byty Most věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Byty Most mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

18. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

19. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

20. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit bez předchozího upozornění.

Zpracování osobních údajů

1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2. Pro účely užívání služby Serveru a Mobilní aplikace Inzerentem a Zájemcem, zejména vkládání Inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi Inzerentem a Zájemcem, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Inzerenta a Zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Inzerentem či Zájemcem při užívání Serveru (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Inzerent a Zájemce užívají služby Serveru a Mobilní aplikace, a jejíchž smluvní stranou je Inzerent nebo Zájemce, jako subjekt osobních údajů.

4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

5. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli zprávy, obsahující informace o novinkách, které Byty Most nabízí.

6. Veškeré informace o vkládaných inzerátech, emailech, telefonech jsou po půl roce od vložení vymazány. Platební údaje, faktury jsou archivovány po dobu tří let.

Používání API

API pro přímé napojení Byty Most je možné používat pouze se souhlasem Provozovatele, v opačném případě je aplikace nebo uživatelé používající takovéto aplikace blokováni. Za používání neoficiálně napojených aplikací nenese Provozovatel žádnou odpovědnost (nenese odpovědnost za takto předávané osobní údaje).

Používání neoficiálních aplikací, které nemají povolení od Provozovatele

Využívání neoficiálních aplikací (app pro Android, IOS, Windows), které mají za účel zobrazovat inzeráty obdobně jako webový prohlížeč nebo mají za účel funkci přidávání inzerátů je v rozporu s používáním webu a našeho API.

Obchodní podmínky – Platby:

Platby za zpoplatněné služby na serveru Byty Most jsou zprostředkovávány třetími stranami (PayPal a Stripe.com). Inzerent je přesměrován na platební brány těchto třetích stran. Plátce je bezprostředně po úhradě informován o jejím přijetí.

Tyto platební brány jsou chráněné a citlivé vstupní údaje, které do nich vkládáte, nepředávají serveru Byty Most a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při poptávce, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Porovnání nabídek

Porovnat